Scop și obiective

OBIECTIV GENERAL

Susținerea inițiativelor în domeniul antreprenoriatului social în mediul rural din Zona ITI Delta Dunării, prin furnizarea serviciilor de formare și consiliere antreprenorială, pentru 84 persoane, precum și prin acordarea ajutorului de minimis necesar pentru înființarea a 18 întreprinderi de economie socială care să funcționeze într-o manieră auto-sustenabilă, în cadrul cărora vor fi create și ocupate 54 locuri de muncă, din care 18 locuri de muncă de către tinerii NEETs, intervenție materializată pe perioada a 24 luni.

OBIECTIVELE  SPECIFICE

Obiectiv Specific 1: Derularea în zonele rurale din Zona ITI Delta Dunării a unor activități specifice campaniilor de informare și promovare, în scopul recrutării unui număr de 84 beneficiari, pentru a participa la servicii de instruire în domeniul antreprenoriatului în economia socială, intervenție materializată pe parcursul a 4 luni.

Obiectiv Specific 2: Furnizarea serviciilor de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale, concretizate în activități de formare în antreprenoriat în economia socială, competențe digitale și ateliere de lucru, pentru 84 persoane provenite din zonele

rurale aflate în componenta Zonei ITI Delta Dunării, în scopul elaborării și selectării celor mai bune 18 Planuri de afacere pentru a fi propuse pentru finanțare, intervenție materializată pe parcursul a 5 luni.

Obiectiv Specific 3: Furnizarea serviciilor de consiliere specializată în domenii antreprenoriale relevante și de perfecționare practică  pentru 18 persoane provenite din zonele rurale aflate în componenta Zonei ITI Delta Dunării, în scopul dobândirii expertizei necesare înființării și demarării propriei afaceri, intervenție materializată pe parcursul a 3 luni.

Obiectiv Specific 4: Furnizarea serviciilor necesare pentru a asigura normalitatea procesului de funcționare a celor 18 întreprinderi de economie socială create în Zona ITI Delta Dunării, pentru a menține locurile de muncă și crearea unui mecanism sustenabil și viabil de dezvoltare a afacerilor, intervenție materializată pe parcursul a 12 luni.

INDICATORI

4S225.2.1 – Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care beneficiază de sprijin, din zona rurală, din regiunea de implementare: 18 tineri NEETs

4S62 – Entități de ES din zona rurală înființate urmare a sprijinului primit – 18 IES.

4S63 – Entități de ES din zona rurală sprijinite – 18 IES.

CR02 – Participanții șomeri care primesc o ofertă de munca, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant – cel puțin 18 tineri NEETs

CR11 – Persoanele care obțin un loc de muncă în termen de 6 luni de la încetarea calității de participant – 18 tineri NEETs.

Scopul principal al economiei sociale, în comparație cu scopul economiei de piață, nu este obținerea de profit, ci constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile.

Conform Legii economiei sociale, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.

Economia socială are la baza inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului către asociați.

Conform art. 2 din Legea nr. 219/2015, economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Economia socială se bazează pe principiile enunțate în art. 4 din Legea nr. 219/2015:

a) prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
b) solidaritate și responsabilitate colectivă;
c) convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
e) caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
g) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.